Informacja RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Druga Konferencja Naukowa PRZEMYSŁ 4.0
Instytut techniczny PWSZ w Nowym Sączu w dniach 03 – 05 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy iż :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, ul. Staniława Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, z którym można się skontaktować poprzez adres
e-mailowy: glitawa@ans-ns.edu.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@ans-ns.edu.pl lub pod nr telefonu 18 547 56 03 w. 222
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Drugiej Konferencji Naukowej PRZEMYSŁ 4.0 w dniach 20 - 22 marca 2024 r. na podstawie:
a) art. 6 ust.1 lit a) RODO tj. Pani/Pana zgody w przypadku uczestników spoza Uczelni,
b) art. 6 ust.1 lit e) RODO tj. przetwarzanie danych realizowane w interesie publicznym w przypadku studentów i osób zatrudnionych w Uczelni.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w Konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie Pani/Pana zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
5. Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępnione patronom Konferencji w zakresie danych identyfikacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa, zgodnie z wykazem akt stosowanym w ANS.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu RODO.
9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres administratora: glitawa@ans-ns.edu.pl
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie odrzucenie Pani/Pana zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2) w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.